Barnehagens pedagogikk

Barnehagen har et stabilt personale, og barnehagens pedagogiske grunnsyn er godt forankret i hele personalgruppen. Hos oss er barnet og barndommens egenverdi i sentrum. Våre pedagogiske valg tar utgangspunkt i barnets beste. Hos oss er det et voksenansvar at alle barna har det bra og at barna får en trygg barnehagetid med gode og varige spor. Barnehagen er spesiell opptatt og gode på sosial kompetanse.

I vår hverdag skal det være plass til mye lek og sosial kompetanse. Leken er barnehagens viktigste verktøy til utvikling og læring hos hvert enkelt barn. Ikke all lek er god lek. Skal leken bli god og utviklende, må voksne engasjere seg og være deltakende i barnas lek. Forskning tilsier at den gode leker klarer seg best, fordi disse barna tilegner seg gode sosiale ferdigheter.

Vi jobber kontinuerlig med sosial kompetanse, ikke kun i leken, men i alle hverdagssituasjoner. Sosial kompetanse er en forutsetning for å kunne fungere godt sammen med alle, og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom et sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med andre barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barna skal støttes i å kunne ivareta egne behov og følelser ved å sette grenser for seg selv, og det å kunne tolke og ta hensyn til andres behov og følelser. Barna må få hjelp til å lære seg gode samhandlingsstrategier, og erfare hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Barna må lære å bli rause, ta hensyn til hverandre, vise omsorg, kunne dele, inkludere og hjelpe andre. Målet for sosialiseringen er at barna etter hvert handler ut fra seg selv, og ikke ut fra omgivelsenes forventninger.

Denne siden er fortsatt under utarbeidelse!