Barnehagens foreldreutvalg

Frydendal barnehage er en stiftelse, og formelt sett eier barnehagen seg selv. Virksomheten har et ideelt, ikke-økonomisk formål. Barnas behov skal være styrende for driften. Det forventes at alle foreldre engasjerer seg og tar medansvar i barnehagens drift, i forhold til å påta seg verv, delta på dugnad og for øvrig engasjere seg i barnehagens og barnas hverdag. Vi har en ryddig og enkel organisasjonsstruktur med korte linjeveier.

BARNEHAGENS STYRE (EIERSTYRET):

I henhold til stiftelsesloven og barnehagens vedtekter er barnehagen pålagt å ha et (eier)styre. Styret er barnehages øverste organ og skal representere barnehagen utad. Styret har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende, og i henhold til gjeldende regelverk. Styret sitter med det formelle ansvaret for barnehagens drift, økonomi og personalet. Styret består av fire foreldrerepresentanter og en personalrepresentant. Det betyr at det i realiteten er foreldre som drifter barnehagen. 

 

BARNEHAGENS FORELDRERÅD:

I henhold til stiftelsesloven og barnehageloven skal barnehagen ha et foreldreråd bestående av alle foreldrene til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser. Foreldreutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg, i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet forelegges barnehagens regnskap og budsjett. I tillegg godkjenner foreldrerådet barnehagens vedtekter, vedtar en eventuell foreldrebetaling utover nasjonal sats for makspris, mat- og turpenger og eventuelle ekstraforeldrebetalinger ved dugnad og for sent henting med mer. På foreldrerådsmøtet velges foreldrerepresentanter til barnehagens (eier)styre og samarbeidsutvalg. Foreldrerådsmøtet skal avholdes minst en gang i året.

 

BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG:

I henhold til barnehageloven skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg bestående av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, som bidrar til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle formål, og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet. Slike saker er blant annet budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse, innhold på foreldremøter med mer. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan og virksomhetsplan, og er styrets tilsynsmyndighet.

 

Styrer deltar på alle møter, men uten stemmerett.